De "DoarpsKeamer"

Op deze de pagina al het nieuws omtrent het nieuw te bouwen accommodatie in het centrum van Gersloot-Polder


Hier de foto's van de bouw.

De spanten geplaatst.
De beton vloer voor de terras
wordt met de kruiwagen gestort.
Alle kruiwagens uit
Gersleat-Polder zijn aanwezig...
Weer een stadium verder;
de vloer is gestort
In de bouwvakantie is de
riolering en alle
andere buis werk aangelegd.
Hierin is de fundering
uitgegraven,de geisoleerde
bekisting geplaatst.
Later wordt de bewapening
hierin geplaatst.
Op 31 Juli is de
fundering gestort.
Na de sloop is de bouw locatie
tot ca 1,5 meter afgegraven
en weer opgevuld met zand.

De sloop van de oude gebouwen is begonnen!

28-04-2017 Een dag voor de sloop zijn
 er nog een paar foto's gemaakt van de
oude gebowen.


Ter voorbereiding zijn de kabels
 opgegraven en veilig gesteld.


Zomaar een paar foto's , voordat je het weet
ben je het vergeten hoe het eruitzag!

 

Het puin wat overblijft gaat in de
blauwe container.

Vele handen maken licht werk!

 

 

 

 

 

 


 

Nieuwsbrief 5 – 6 februari 2017

 

Stand van zaken van de op te richten

Doarpskeamer /voetbalkantine en kleedruimte v.v.Gersloot

 

Het afgelopen jaar is de commissie druk bezig geweest  met de definitieve bouwtekening.

Het definitieve ontwerp is te zien op de website.

 De welstandcommissie is akkoord, de vergunning aangevraagd.

Er is nog flink wat subsidiegeld binnengekomen;

de provincie heeft net als de gemeente Heerenveen € 20.000 toegezegd.

De voetbal heeft  € 10.000 gescoord bij de NUON.

Onze  oud-inwoners hebben de club van 100 al flink gespekt (totaal ruim € 3000 )

 Ook de opbrengst van de statiegeld flessen is goed, er kunnen nog steeds flessen worden ingeleverd.  

Fietstocht, winterfair en flessenactie hebben in totaal tot nu toe bijna € 2000 opgebracht.

 

Direct na de laatste voetbalwedstrijd wordt het oude gebouw verwijderd en gaan we beginnen met de bouw.

Dit is eind maart/ begin april 2017.  

We willen proberen om de bouw zo snel mogelijk te realiseren,

bij voorkeur voor aanvang van het nazomerseizoen klaar !!  De handen moeten dus uit de mouwen !!

Alle mogelijke helpers zullen persoonlijk benaderd worden,

we gaan er in principe van uit dat iedereen mee gaat helpen op wat voor manier dan ook. . .

geef aan waar je goed in bent of wat je graag zou willen doen. 

 Mocht je geen steentje bij kunnen of willen dragen meld dit dan bij de commissie .

 

We proberen jullie allemaal zoveel mogelijk op de hoogte te houden via de mail

en  de website van de polder www.gerslootpolder.nl  , 

de facebookpagina  gersleatpolder  en onze (digitale) nieuwsbrieven.

 

Op zaterdag 18 maart is er weer een boeken- curiosamarkt  bij us Gemak,

hiervoor kunnen spulletjes worden ingeleverd bij Son en Sietske. 

In principe houden we ook dit najaar wegens groot succes weer een fietstocht,

datum wordt gedeeld op de jaarvergadering.

 

                                            

 

 

De doarpskeamer commissie:

 

Pieter de Haan, P.G.Otterweg 21; tel.nr.: 06-28552609 mail: pieterdeh@gmail.com
Son Leistra. Hooivaartsweg 9; tel.nr.: 0566-631576; mail: s.leistra3@kpnplanet.nl
Jeroen de Jonge, Oudeweg 1 tel.nr: 0513-624631;  jeroenencorry@kpnplanet.nl
Mike Floothuis, Tijnjeweg 12; floot014@planet.nl
Hieke vd Veen Tijnjeweg 8 ; tel.nr.: 0513 571664; mail: harmenhieke@kpnmail.nl.

 

 


02-09-2015

De Doarpskeamer commissie heeft de onderstaande nieuwsbrief huis aan huis bezord:

Nieuwsbrief0109215

 


31-03-2015

Op de Alv van 20-03 heeft Pieter de Haan de nieuwe plannen rondom de DoarpsKeamer toeglicht.

Omdat het vrij grote wijzigingen zijn heeft hij via deze vergadering mandaat aan de aanwezigen gevraagd om hiermee verder te gaan.

 Hier een paar foto's van plan 2 van de Doarps Keamer.

Klik hier voor grote versie

Klik hier voor grote versie


28-05-2014  2e Nieuwsbrief

Inmiddels is de 2e nieuwsbrief al via de email verstuurd. Met hierin goed nieuws!

Heb je de niewsbrief om wat voor reden dan ook niet ontvangen of niet kunnen openen, neem dan contact op met 1 van de bekende email adressen.

 


 

Gersloot-Polder een kleine gemeenschap, hecht en met een geschiedenis van veel meer dan een eeuw.

In een dergelijke dorpsgemeenschap is altijd de behoefte en ook de mogelijkheid geweest voor de bewoners om bij elkaar te komen. Voor het vieren van feestelijke momenten, maar ook droeve tijdingen. Verder werd er de politiek, het belang van de gemeenschap besproken. Gedurende het grootste deel van de vorige eeuw werd onderdak gevonden bij de familie Bouma in “Het Verlof”. Ook de voetballers, die spelen op het voetbalveld aan de overkant, hadden er hun “kantine”. Primitief en klein, maar erg gezellig. Na het overlijden van Albert Bouma, kwam deze mogelijkheid te vervallen. Reeds eerder werd door het bestuur van Plaatselijk Belang nagedacht over de tijd dat Het Verlof niet meer beschikbaar zou kunnen zijn. Dat moment kwam eerder dan verwacht.

 

 

 Gelukkig kon voor een deel van de activiteiten plek gevonden worden in de manege. Maar dat zou duidelijk geen permanente oplossing kunnen zijn, zeker niet voor de voetballers, aangezien er nogal een afstand is tussen manege en voetbalveld. Dus stelde het bestuur van Plaatselijk belang een commissie in met de opdracht een plan te maken voor een aan de schaal van Gersloot-Polder aangepaste voorziening. De commissie noemt zich de commissie “Doarpskeamer”, om aan te geven dat het om een bescheiden voorziening zal moeten gaan. De ambities zijn wel groot als het gaat om de functies en het functioneren, maar niet als we kijken naar de omvang van het gebouw.

Dat plan bestaat uit de plaats keuze, de vormgeving en de begroting. Een aantal architectuurstudenten hebben een voorstel gemaakt en ook een begroting.  Deze voorstellen zijn beoordeeld door de commissie en voorgelegd aan de bewoners van de De Polder.

 

Vrijwel unaniem kwam daar één mooi plan uit naar voren. Dat ontwerp is van een bescheiden schaal en maakt daarom de naam “Doarpskeamer”, ten volle terecht.

Dit plan is aangeboden aan de gemeente, inclusief de begroting en een financieringsvoorstel. We gaan uit van een gemeentelijke bijdrage. Deze is nodig om vervolgens bij Provincie Fryslân aan te kunnen kloppen. Ook andere fondsen die nodig zijn om de financiering rond te krijgen stellen als voorwaarde meestal dat de gemeente door middel van het beschikbaar stellen van een bijdrage achter het plan staat. In woorden hebben we reeds begrepen dat dat ook zo is. De Doarpskeamer komt ook voor in het gemeentelijk accommodatiebeleid. We hebben echter nog geen definitief antwoord van de gemeente; door de verkiezingen is het raadzaam gevonden om het nieuwe college de beslissing te laten nemen.

 

 

 

 

De commissie heeft hierna de opdracht gekregen om de volgende stap te ondernemen: een plan voor de realisatie maken. Dat houdt in dat de stappen worden beschreven om tot een gebouw te komen, dat de financiering verder wordt uitgezocht, dat de juridische vorm wordt uitgewerkt en dat ook voor de exploitatie een opzet wordt gemaakt. Hulp wordt hierbij geboden door de Stichting Doarpswurk.

We houden u op de hoogte van het verdere reilen en zeilen. We realiseren ons wel dat dit niet een snelle weg zal zijn, maar ook dat we de tijd nodig zullen hebben om alle stappen gedegen te doen en te verantwoorden.

De commissie bestaat uit:

Hieke van der Veen die de link is met Plaatselijk Belang

Pieter de Haan

Mike Floothuis

Jeroen de Jonge

Son Leistra